ثبت نام

فصل چهارم - فضیلت ها چاپ

فصل چهارم

فضيلت شب و روز جمعه

در فضیلت و اعمال شب و روز جمعه بدان كه شب و روز جمعه را امتياز تامّ است از ساير ليالى و ايّام بمزيد رفعت و شرافت و نباهت از رسول خدا صَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَاله روايت شده كه شب جمعه و روز جمعه بيست و چهار ساعت است و در هر ساعت حقّ تعالى ششصد هزار كس را از جهنّم آزاد كند و از حضرت صادق عليه السلام وارد شده كه هر كه بميرد ما بين زوال روز پنجشنبه تا زوال روز جمعه خدا پناه دهد او را از فشار قبر و نيز از آن حضرت منقول است كه جمعه را حقّى و حرمتى عظيم هست پس زنهار كه ضايع نگردانى حرمت آن را و تقصير مكن در چيزى از عبادت حق تعالى در آن روز و تقرّب جو بسوى خدا به عملهاى شايسته و ترك نما جميع محرّمات خدا را زيرا كه خدا ثواب طاعات را مضاعف مى گرداند و عقوبت گناهان را محو مى نمايد و درجات مؤ منان را در دنيا و عقبى بلند مى گرداند

و شبش ‍ در فضيلت مانند روز است اگر توانى كه شب جمعه را زنده دارى به نماز و دعا تا صبح بكن بدرستى كه خداوند عالَم در شب جمعه ملائكه را براى مزيد كرامت مؤ منان به آسمان اوّل ميفرستد كه حسنات ايشان را زياده گردانند و گناهان ايشان را محو كنند و حقّ تعالى واسِعُ العَطا و كريم است ،

و نيز در حديث معتبر از آن حضرت مرويست كه گاه هست كه مؤ من دعا مى كند براى حاجتى و حقّ تعالى قضاى حاجت او را تاءخير مى كند تا اينكه در روز جمعه حاجت او را برآورد و براى فضيلت جمعه مضاعف گرداند، و فرمود كه چون برادران يوسف عليه السلام از حضرت يعقوب عليه السلام استدعاى طلب آمرزش گناهان خود كردند گفت سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّى يعنى بعد از اين استغفار خواهم كرد براى شما از پروردگار خود حضرت فرمود كه تاءخير كرد كه در سحر شب جمعه دعا كند تا مستجاب گردد، و نيز از آن حضرت مروى است كه چون شب جمعه مى آيد ماهيان دريا سر از آب بيرون مى آورند و وحشيان صحرا گردن مى كشند و حقّ تعالى را ندا مى كنند كه پروردگارا ما را عذاب مكن به گناه آدميان ، واز حضرت امام محمّد باقرعليه السلام منقول است كه حقّ سبحانه و تعالى امر مى نمايد ملكى را كه در هر شب جمعه از بالاى عرش ندا مى كند از اوّل شب تا آخر شب از جانب رَبِّ اَعلى كه آيا بنده مؤ منى هست كه پيش از طلوع صبح براى آخرت و دنياى خود مرا بخواند تا من دعاى او را مستجاب كنم آيا بنده مؤ منى هست كه پيش از طلوع صبح از گناه خود توبه كند پس من توبه او را قبول كنم آيا بنده مؤ منى هست كه من روزى او را تنگ كرده باشم و از من سؤال كند كه روزى او را زياد گردانم پيش از طلوع صبح پس روزى او را گشاده گردانم آيا بنده مؤ من بيمارى هست كه از من سؤ ال كند پيش از طلوع صبح كه او را شفا دهم تا او را عافيت كرامت كنم آيا بنده مؤ من غمگين محبوسى هست كه پيش از طلوع صبح از من سؤال كند كه او را از زندان رها كنم و غمش را فرج دهم پس دعايش را مستجاب گردانم آيا بنده مؤ من مظلومى هست كه از من سؤال كند پيش از صبح براى دفع ستم ظالم تا من از براى او انتقام بكشم وحقّش را به او برگردانم پيوسته اين ندا را مى كند تا طلوع صبح ، و از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است كه حقّ تعالى جمعه را از همه روزها برگزيده و روزش را عيد گردانيده و شبش را مثل روزش گردانيده ، و از جمله فضيلت روز جمعه آنستكه هر حاجت كه در آنروز از خدا سؤال كنند برآورده مى شود و اگر جماعتى مستحقّ عذاب شوند چون شب جمعه و روز جمعه را دريابند و دعا كنند خدا آن عذاب را از ايشان برمى گرداند و امور مقدّره را حقّ تعالى در شب جمعه مبرم و محكم مى گرداند پس شب جمعه بهترين شبها و روزش بهترين روزها است

و از حضرت صادق عليه السلام روايت شده كه بپرهيزيد از گناه در شب جمعه كه عقوبت گناهان در آن شب مضاعف است چنانچه ثواب حسنات مُضاعف است و هر كه معصيت خدا را در شب جمعه ترك كند حقّ تعالى گناهان گذشته او را بيامرزد و هر كه در شب جمعه معصيتى را علانيه بكند حقّ تعالى او را بگناهان جميع عمرش عذاب كند و عذاب آن گناه را بر او مضاعف كند، و بسند معتبر از حضرت امام رضاعليه السلام منقول است كه حضرت رسول صَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَاله فرمود كه روز جمعه سيّد و بزرگتر روزها است حقّ تعالی در آن روز ثواب حسنات را مضاعف می دهد و گناهان را محو می کند و درجات را بلند می گرداند و دعوات را مستجاب می گرداند و شدت ها و غم ها را زایل می گرداند و حاجت های بزرگ را برمی آورد، و روز مزید است که خدا رحمت های خود را نسبت به بندگان زیاد می گرداند و جماعت بسیار از آتش جهنم آزاد می سازد

پس هر که بخوتهد خدا را در آن روز و بشناسد حق و حرمت آن را ، حق است بز خداوند تعالی که او را از آتش جهنم آزاد گزداند. پس اگر در روز جمعه یا شب آن بمیرد ثواب شهیدان دارد و در قیامت ایمن از عذاب الهی مبعوث می گردد و هر که استخفاف به حرمت جمعه نماید و حق او را زایع گرداند که نماز جمعه بجا نیاورد یا محرمات الهی را در آن بعمل آورد بر خدا لازم است که او را به آتش جهنم بسوزاند مگر انکه توبه کند ،

و به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که آفتاب طالع نگردیده است و در روزیکه بهتر از روز جمعه باشد و چون مرغان در روز جمعه به هم بر میخورند سلام می کنند و می گویند امروز روز شایسته ای است

و به سند معتبر از حضرت امام صادق علیه السلام منقولست که هر کس روز جمعه را دریابد باید به کاری غیر از بادت مشغول نگردد زيرا كه در آنروز خدا گناه بندگان را مى آمرزد و رحمت خود را بر ايشان نازل مى گرداند و فضايل شب و روز جمعه زياده از آن است كه در اين مختصر ذكر شود.

اعمال شب جمعه

پس آن بسيار است و ما در اينجا اكتفا مى كنيم بذكر چند عمل : اوّل بسيار گفتن سُبْحانَ اللّهِ وَاللّهُ اَكْبَرُ وَ لا اِلهَ اِلاّ اللّهُ و بسيار صلوات فرستادن همانا روايت شده كه جمعه شبش نورانى است و روزش بسيار روشن پس بسيار بگوئيد سُبْحانَ اللّهِ وَ اللّهُ اَكْبَرُ وَ لا اِلهَ اِلاّ اللّهُ و بسيار صلوات بفرستيد بر محمّد و آل محمّدعَليهمُ السلام و در روايت ديگر اَقَلّ صلوات در اين شب صد مرتبه است و آنچه زياده كنى بهتر است ، و از حضرت صادق عليه السلام مرويست كه صلوات بر محمد و آل محمد در شب جمعه برابر است با هزار حسنه و محو مى كند هزار سيّئه را و بالا مى برد هزار درجه و مستحبّ است كه بسيار صلوات بفرستند بر محمّد و آل محمّد صَلَواتُ اللّهِ عَلَيْهِمْ بعد از نماز عصر روز پنجشنبه تا آخر روز جمعه ، و بسند صحيح از حضرت صادق عليه السلام منقولست كه چون عصر روز پنجشنبه مى شود ملائكه از آسمان به زير مى آيند با قلمهاى طلا و صحيفه هاى نقره و نمى نويسند در پسين پنجشنبه و شب جمعه و روز جمعه تا آفتاب غروب كند بغير از صلوات بر محمّد و آل محمّد، و شيخ طوسى فرموده كه مستحبّ است در روز پنجشنبه صلوات فرستادن برپيغمبرصَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَاله هزارمرتبه و مستحبّ است آنكه بگويد در آن :

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَ اَهْلِكْ

خدايا درود فرست بر محمد و آلش و فرج ايشان را نزديك گردان و

عَدُوَّهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الاِنْسِ مِنَ الاْوَّلينَ وَ الاخِرينَ

دشمنانشان را از جن و انس از اولين و آخرين نابود كن

و گفتن اين صلوات صد مرتبه از بعد عصر پنجشنبه تا آخر روز جمعه فضيلت بسيار دارد و نيز شيخ فرموده مستحبّ است كه در آخر روز پنجشنبه استغفار كنند به اين نحو:

بدرستى كه هر كه اين صلوات را بعد از نماز عصر بخواند بنويسد حقّ تعالى براى او صد هزار حسنه و محو فرمايد از او صد هزار سيّئه و برآورد صد هزار حاجت او را و بلند فرمايد براى او صد هزار درجه و نيز فرموده كه روايت شده كه هر كه اين صلوات را هفت مرتبه بگويد خداوند رد كند براو بعدد هربنده اى حسنه اى وعملش درآنروز مقبول باشد و بيايد در روز قيامت در حالتى كه ما بين ديدگان او نورى باشد، و در اعمال روز عرفه بيايد صلواتى كه هر كه آنرا بخواند محمّد و آل محمّد صَلَواتُ اللّهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ را مسرور نمايد بيست و هشتم بعد از عصر هفتاد مرتبه بگويد ((اَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ)) تا حقّ تعالى گناهان او را بيامرزد بيست و نهم صد مرتبه اِنّا اَنْزَلْناهُ بخواند از حضرت امام موسى عليه السلام روايت شده كه خدا را در روز جمعه هزار نسيم رحمت است كه هر بنده را آنچه خواهد از آن رحمتها عطا فرمايد پس هر كه بعد از عصر روز جمعه صد مرتبه سوره اِنّا اَنْزَلْناهُ بخواند حقّ تعالى آن هزار رحمت را مضاعف گرداند و به او عطا فرمايد سى ام بخواند دعاى عشرات راكه بعداز اين خواهد آمد سى و يكم شيخ طوسى (ره ) فرموده كه ساعت استجابت دعا ساعت آخر روز جمعه است تا غروب آفتاب و سزاوار است كه دعا در آن ساعت بسيار بكند و روايت شده كه ساعت استجابت آن وقتى است كه فرو رود نصف قُرْص خورشيد و نصف ديگرش غروب نكرده باشد و حضرت فاطمه صَلَواتُ اللّهِ عَلَيْها در آنوقت دعا مى كرد پس مستحبّ است دعا در آنوقت و مستحبّ است كه بخواند دعاى مَروىّ از نبىّ صلى الله عليه و آله را در ساعت استجابت دعا

سُبْحانَكَ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ يا

منزهى تو معبودى جز تو نيست اى

حَنّانُ يا مَنّانُ يا بَديعَ السَّمواتِ وَالاْرْضِ يا ذَاالْجَلالِ وَ الاِْكْرامِ

پر مهر اى پر نعمت اى پديد آورنده آسمانها و زمين اى صاحب جلالت و كرم

و بخواند در ساعت آخر روز جمعه دعاى سمات را كه بعد از اين بيايد انشاءالله و بدان كه روز جمعه از چند جهت اختصاص و تعلّق بامام عصر عَجَّلَ اللّهُ فَرَجَه دارد يكى آنكه ولادت با سعادت آنحضرت در آن روز بوده ، ديگر آنكه ظهور مَوْفُورُ السُّرُور آن جناب در روز جمعه خواهد بود و تَرَقُّب و انتظار فَرَج در آنروز بيشتر از روزهاى ديگر است ، و بيايد در زيارت مختصّه به آنحضرت در آنروز:

هذا يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ هُوَ يَوْمُكَ الْمُتَوَقَّعُ فيهِ ظُهُورُكَ وَ

اين روز جمعه است و اين روزى است كه انتظار مى رود در آن ظهور تو و

الْفَرَجُ فيهِ لِلْمُؤْمِنينَ عَلى يَدِكَ

فرج مؤ منين در آن بدست تو

بلكه عيد بودن روز جمعه و شمردن آنرا يكى از عيدهاى چهارگانه حقيقتا بجهت آن روز شريف است كه زمين را از لَوْثِ شرك و كفر و قذارات معاصى و از وجود جَبّارين و كافرين و منافقين پاك و پاكيزه مى فرمايد و به اظهار كلمه حق و اعلاء دين و شرايع ايمان چشم و دل مؤ منين مخصوصين را در آنروز روشن و منوّر و مسرور و خورسند خواهد فرمود وَاءشْرَقَتِ الاَرْضُ بِنُورِ رَبِّها پس شايسته است كه در اين روز صلوات كبير را بخوانى و بخوانى دعائى را كه حضرت امام رضا عليه السلام امر فرموده بخواندن آن براى صاحب الا مر عليه السلام اَللّهُمَّ ادْفَعْ عَنْ وَ ليِّكَ وَخَليفَتِكَ ((الدُّعاء)) و بيايد ذكر آن در آخر اعمال سرداب در باب زيارات و نيز بخوانى دعائى را كه شيخ اَبُو عَمْر و عَمْروى قَدَّسَ اللّهُ رُوحَهُ به اَبُو علىّ بن همّام املاء كرده و فرموده كه آنرا بخوانند در زمان غيبت قائم آل محمّد عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلامُ، و چون آن صلوات و اين دعا طولانى است و اين مختصر گنجايش ندارد ما ذكر ننموديم طالبين رجوع كنند بمصباح المتهجّد و جمال الا سبوع .

 

صلوات ابوالحسن ضرابى اصفهانى

شايسته است در اينجا ذكر كنيم صلوات منسوبه به ابوالحسن ضَرّاب اصفهانى را كه شيخ و سيد در اعمال عصر روز جمعه آنرا ذكر نموده اند و سيّد فرموده كه اين صلوات مَرْوِىّ از مولاى ما حضرت مهدىّ صَلَواتُ اللّهِ عَلَيْهِ است و اگر ترك كردى تعقيب عصر روز جمعه را بجهت عذرى پس ترك مكن اين صلوات را هرگز بجهت امرى كه مُطَّلِع كرده ما را خداوند جَلَّ جَلالُه به آن پس سند آنرا با نسخه صلوات نقل كرده ، لكن شيخ در مصباح فرموده كه اين صلوات مروىّ از حضرت صاحب الزّمان عليه السلام است كه بيرون آمده بسوى ابوالحسن ضَرّاب اصفهانى به مكّه و ما سند آنرا ذكر نكرديم به جهت اختصار نسخه آن اين است :
بنام خداى بخشاينده مهربان

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلينَ وَ خاتَمِ النَّبِيّينَ وَ حُجَّةِ رَبِّ

خدايا درود فرست بر محمد آقاى رسولان و خاتم پيمبران و حجت پروردگار

الْعالَمينَ الْمُنْتَجَبِ فى الْميثاقِ الْمُصْطَفى فىِ الظِّلالِ الْمُطَهَّرِ مِنْ

جهانيان برگزيده در روز عهد و پيمان انتخاب شده در عالم اشباح و مجردات پاكيزه از

كُلِّ آفَةٍ الْبَرىَّءِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ الْمُؤَمَّلِ لِلنَّجاةِ الْمُرْتَجى لِلشَّفاعَةِ

هر آفت مبرّاى از هر عيب ، نجات از وى آرزو شود و اميد شفاعت به اوست

الْمُفَوَّضِ اِلَيْهِ دينُ اللّهِ اَللّهُمَّ شَرِّفْ بُنْيانَهُ وَ عَظِّمْ بُرْهانَهُ وَ اَفْلِحْ

آن كس كه دين خدا به او واگذار شده خدايا پايه و اساس كارش را برافراز و برهان و منطقش را عظمت ده و

حُجَّتَهُ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ وَ اَضِئْ نُورَهُ وَ بَيِّضْ وَجْهَهُ وَ اَعْطِهِ الْفَضْلَ وَ

حجّتش را پيروز گردان و درجه اش را بلند كن و تابان كن نورش را و سفيد گردان رويش را برترى و

الْفَضيلَةَ وَ الْمَنْزِلَةَ وَ الْوَسيلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفيعَةَ وَ ابْعَثْهُ مَقاماً

فضيلت و مقام و منزلت و وسيله (بلندترين درجات بهشت ) و درجه بلند به او عطا كن و او را به مقام (شايسته و) پسنديده اى

مَحْمُوداً يَغْبِطُهُ بِهِ الاْوَّلُونَ وَ الا خِرُونَ وَ صَلِّ عَلى اَميْرِ الْمُؤْمِنينَ

برگزين كه مورد غبطه گذشتگان و آيندگان باشد و درود فرست بر اميرمؤ منان

وَ وارِثِ الْمُرْسَلينَ وَ قاَّئِدِ الْغُرِّ المُحَجَّلينَ وَ سَيِّدِ الْوَصِيّينَ وَحُجَّةِ

و وارث (علم ) پيمبران و پيشواى سفيدرويان و آقاى وصيان و حجت

رَبِّ الْعالَمينَ وَ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِي اِمامِ الْمُؤْمِنينَ وَ وارِثِ

پروردگار جهانيان و درود فرست بر حسن بن على رهبر مؤ منان و وارث (علم )

الْمُرْسَلينَ وَ حُجَّةِ رَبِّ الْعالَمينَ وَ صَلِّ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي اِمامِ

پيمبران و حجت پروردگار جهانيان و درود فرست بر حسين بن على امام

الْمُؤْمِنينَ وَ وارِثِ الْمُرْسَلينَ وَ حُجَّةِ رَبِّ الْعالَمينَ وَ صَلِّ عَلى

مؤ منان و وارث (علم ) پيمبران و حجت پروردگار جهانيان و درود فرست بر

عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ اِمامِ الْمُؤْمِنينَ وَ وارِثِ الْمُرْسَلينَ وَ حُجَّةِ رَبِّ

على بن الحسين رهبر مؤ منان و وارث (علم ) پيمبران و حجت پروردگار

الْعالَمينَ وَ صَلِّ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي اِمامِ الْمُؤْمِنينَ وَ وارِثِ

جهانيان و درود فرست بر محمد بن على امام مؤ منان و وارث (علم )

الْمُرْسَلينَ وَ حُجَّةِ رَبِّ الْعالَمينَ وَ صَلِّ عَلى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اِمامِ

پيمبران و حجت پروردگار جهانيان و درود فرست بر جعفر بن محمد امام

الْمُؤْمِنينَ وَ وارِثِ الْمُرْسَلينَ وَحُجَّةِ رَبِّ الْعالَمينَ وَ صَلِّ عَلى

مؤ منان و وارث (علم ) پيمبران و حجت پروردگار جهانيان و درود فرست بر

مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ اِمامِ الْمُؤْمِنينَ وَ وارِثِ الْمُرْسَلينَ وَ حُجَّةِ رَبِّ

موسى بن جعفر امام مؤ منان و وارث (علم ) پيمبران و حجت پروردگار

الْعالَمينَ وَ صَلِّ عَلى عَلِىِّ بْنِ مُوسى اِمامِ الْمُؤْمِنينَ وَوارِثِ

جهانيان و درود فرست بر على بن موسى امام مؤ منان و وارث (علم )

الْمُرْسَلينَ وَ حُجَّةِ رَبِّ الْعالَمينَ وَ صَلِّ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي اِمامِ

پيمبران و حجت پروردگار جهانيان و درود فرست بر محمد بن على امام

الْمُؤْمِنينَ وَ وارِثِ الْمُرْسَلينَ وَ حُجَّةِ رَبِّ الْعالَمينَ وَ صَلِّ عَلى

مؤ منان و وارث (علم ) پيمبران و حجت پروردگار جهانيان و درود فرست بر

عَلِىِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اِمامِ الْمُؤْمِنينَ وَ وارِثِ الْمُرْسَلينَ وَ حُجَّةِ رَبِّ

على بن محمد امام مؤ منان و وارث (علم ) پيمبران و حجت پروردگار

الْعالَمينَ وَ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِي اِمامِ الْمُؤْمِنينَ وَ وارِثِ

جهانيان و درود فرست بر حسن بن على امام مؤ منان و وارث (علم )

الْمُرْسَلينَ وَ حُجَّةِ رَبِّ الْعالَمينَ وَصَلِّ عَلَى الْخَلَفِ الْهادِى

پيمبران و حجت پروردگار جهانيان و درود فرست بر آن يادگار صالح راهنما

الْمَهْدِىِّ اِمامِ الْمُؤْمِنينَ وَ وارِثِ الْمُرْسَلينَ وَحُجَّةِ رَبِّ الْعالَمينَ

حضرت مهدى امام مؤ منان و وارث (علم ) پيمبران و حجت پروردگار جهانيان

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ واَهْلِ بَيْتِهِ الاْئِمَّةِ الْهادينَ الْعُلَماَّءِ

خدايا درود فرست بر محمد و خاندانش پيشوايان راهنما و دانشمندان

الصّادِقينَ الاْبْرارِ الْمُتَّقينَ دَعاَّئِمِ دينِك وَ اَرْكانِ تَوْحيدِكَ وَ

و راستگويان و پرهيزكاران كه ستونهاى دين تو و پايه هاى محكم توحيد و

تَراجِمَةِ وَحْيِكَ وَ حُجَجِكَ عَلى خَلْقِكَ وَ خُلَفاَّئِكَ فى اَرْضِكَ الَّذينَ

مفسران وحى تو و حجتهاى تو بر تمام مخلوقاتت و جانشينانت كه در روى زمين هستند آنان كه

اخْتَرْتَهُمْ لِنَفْسِكَ وَاصْطَفَيْتَهُمْ عَلى عِبادِكَ وَ ارْتَضَيْتَهُمْ لِدينِكَ وَ

ايشان را براى خويش برگزيدى و براى بندگانت انتخاب كردى و براى دينت پسنديدى و

خَصَصْتَهُمْ بِمَعْرِفَتِكَ وَجَلَّلْتَهُمْ بِكَرامَتِكَ وَ غَشَّيْتَهُمْ بِرَحْمَتِكَ وَ

به معرفت خويش مخصوصشان گرداندى و به كرامتت جلالت و برجستگيشان دادى و به رحمتت آنها را پوشاندى و

رَبَّيْتَهُمْ بِنِعْمَتِكَ وَ غَذَّيْتَهُمْ بِحِكْمَتِكَ وَ اَلْبَسْتَهُمْ نُورَكَ وَ رَفَعْتَهُمْ

به نعمتت آنان را پروريدى و به حكمتت غذايشان دادى و نورت را در برشان كردى و

فى مَلَكُوتِكَ وَ حَفَفْتَهُمْ بِمَلاَّئِكَتِكَ وَشَرَّفْتَهُمْ بِنَبِيِّكَ صَلَو اتُكَ عَلَيْهِ

در ملكوت خويش آنها را بالا بردى و به فرشتگانت گرداگردشان را پوشاندى و به پيامبرت ايشان را شرف بخشيدى - درود تو

وَ آلِهِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ عَلَيْهِمْ صَلوةً زاكِيَةً نامِيَةً كَثيرَةً

بر او و آلش باد - خدايا درود فرست بر محمد و بر ايشان درود پاك و روينده بسيار

داَّئِمَةً طَيِّبَةً لا يُحيطُ بِها اِلاّ اَنْتَ وَ لا يَسَعُها اِلاّ عِلْمُكَ وَ لا

و هميشگى و پاكيزه اى كه كسى جز تو بدان احاطه ندارد و جز در علم تو نگنجد و

يُحْصيها اَحَدٌ غَيْرُكَ اَللّهُمَّ وَ صَلِّ عَلى وَلِيِّكَ الْمُحْيى سُنَّتَكَ الْقاَّئِمِ

هيچكس جز تو شماره اش نتواند خدايا و درود فرست بر ولى خود و زنده كننده طريقت (آنكس كه )

بِاَمْرِكَ الدّاعى اِلَيْكَ الدَّليلِ عَلَيْكَ حُجَّتِكَ عَلى خَلْقِكَ وَ خَليفَتِكَ

به امرت قيام كند و بسويت بخواند و به راه تو دلالت كند حجت تو بر خلق و جانشينت

فى اَرْضِكَ وَ شاهِدِكَ عَلى عِبادِكَ اَللّهُمَّ اَعِزَّ نَصْرَهُ وَ مُدَّ فى عُمْرِهِ

در زمين و گواهت بر بندگان خدايا ياريش را نيرومند و با شوكت كن و بر عمرش بيفزا

وَ زَيِّنِ الاْرْضَ بِطُولِ بَقاَّئِهِ اَللّهُمَّ اكْفِهِ بَغْىَ الْحاسِدينَ وَ اَعِذْهُ مِنْ

و زمين را به طول بقايش زيور بخش خدايا او را از ستم حسودان كفايت كن و از

شَرِّ الْكاَّئِدينَ وَازْجُرْ عَنْهُ اِرادَةَ الظّالِمينَ وَ خَلِّصْهُ مِنْ اَيْدِى

شر مكاران محافظتش كن و اراده ستمكاران را از او بگردان و از دست

الْجَبّارِينَ اَللّهُمَّ اَعْطِهِ فى نَفْسِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَ شيعَتِهِ وَ رَعِيَّتِهِ وَ

گردنكشان خلاصش كن خدايا به او عطا كن درباره خودش و فرزندان و شيعيان و رعاياى او و

خاصَّتِهِ وَ عامَّتِهِ وَ عَدُوِّهِ وَ جَميعِ اَهْلِ الدُّنْيا ما تُقِرُّ بِهِ عَيْنَهُ وَ تَسُرُّ

نزديكانش و عموم پيروانش و نيز درباره دشمنان او و تمام مردم دنيا آنچه را كه چشمش بدان روشن شود و دلش بدان

بِهِ نَفْسَهُ وَ بَلِّغْهُ اَفْضَلَ ما اَمَّلَهُ فِى الدُّنْيا وَ الاْخِرَةِ اِنَّكَ عَلى كُلِّشَىْءٍ

شاد گردد و او را به بهترين چيزى كه در دنيا و آخرت آرزو دارد برسان كه همانا تو بر هرچيز

قَديرٌ اَللّهُمَّ جَدِّدْ بِهِ مَا امْتَحى مِنْ دينِكَ وَاَحْىِ بِهِ ما بُدِّلَ مِنْ كِتابِكَ

توانايى خدايا تازه كن بوسيله او آنچه را كه از دينت محو شده و زنده كن بدست او آنچه را كه از كتابت تبديل يافته

وَ اَظْهِرْ بِهِ ما غُيِّرَ مِنْ حُكْمِكَ حَتّى يَعُودَ دينُكَ بِهِ وَ عَلى يَدَيْهِ

و آشكار ساز بوسيله او آنچه را كه از حكم تو تغيير يافته تا آنجا كه برگردد دين تو بوسيله او و به دست او

غَضّاً جَديداً خالِصاً مُخْلَصاً لا شَكَّ فيهِ وَ لا شُبْهَةَ مَعَهُ وَ لا باطِلَ

تر و تازه و پاك و بى آلايش كه شكى در آن نباشد و شبهه اى بجاى نماند و باطلى در آن

عِنْدَهُ وَلا بِدْعَةَ لَدَيْهِ اَللّهُمَّ نَوِّرْ بِنُورِهِ كُلَّ ظُلْمَةٍ وَ هُدَّ بِرُكْنِهِ كُلَّ

نباشد و بدعتى بجاى نماند خدايا روشن كن به نور او هر تاريكى را و درهم شكن به قدرتش هر

بِدْعَةٍ وَ اهْدِمْ بِعِزِّهِ كُلَّ ضَلالَةٍ وَ اقْصِمْ بِهِ كُلَّ جَبّارٍ وَ اَخْمِدْ بِسَيْفِهِ

بدعتى را و ويران كن بوسيله عزتش هر گمراهى را و بشكن به دست او (پشت ) هر گردنكشى را و خاموش كن به شمشيرش

كُلَّ نارٍ وَ اَهْلِكْ بِعَدْلِهِ جَوْرَ كُلِّ جاَّئِرٍ وَاَجْرِ حُكْمَهُ عَلى كُلِّ حُكْمٍ وَ

آتش هر فتنه را و نابود ساز با عدالت او ستم هر ستمگرى را و حكمش را فوق تمام حكمها بگذران و

اَذِلَّ بِسُلْطانِهِ كُلَّ سُلْطانٍ اَللّهُمَّ اَذِلَّ كُلَّ مَنْ ناواهُ وَ اَهْلِكْ كُلَّ مَنْ

بوسيله سلطنتش هر سلطانى را زبون كن خدايا خوار كن هركه را قصد سوئى نسبت به او كند و نابود ساز هركه

عاداهُ وَ امْكُرْ بِمَنْ كادَهُ وَ اسْتَاءصِلْ مَنْ جَحَدَهُ حَقَّهُ وَاسْتَهانَ بِاَمْرِهِ

بااو دشمنى كند وبه مكر خويش دچار كن آنكه درباره اش كيدى كند و ريشه كن ساز هركه را منكر حقش گردد و كارش را سبك شمارد و

وَ سَعى فى اِطْفاَّءِ نُورِهِ وَ اَرادَ اِخْمادَ ذِكْرِهِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ

در خاموش كردن نورش كوشا باشد و بخواهد او را از ياد ببرد خدايا درود فرست بر محمد

الْمُصْطَفى وَ عَلِي الْمُرْتَضى وَ فاطِمَةَ الزَّهْراَّءِ وَ الْحَسَنِ الرِّضا

مصطفى و على مرتضى و فاطمه زهرا و بر حسن (داراى مقام تسليم و) رضا

وَالْحُسَيْنِ الْمُصَفَّى وَ جَميعِ الاْوْصِياَّءِ مَصابيحِ الدُّجى وَ اَعْلامِ

و بر حسين مصفى و تمامى اوصياء كه چراغهاى تاريكى و نشانه هاى

الْهُدى وَمَنارِ التُّقى وَ الْعُرْوَةِ الْوُثْقى وَ الْحَبْلِ الْمَتينِ وَ الصِّراطِ

هدايت و مشعلهاى پرهيزكارى و دست آويزهاى محكم و رشته هاى استوار و راه

الْمُسْتَقيمِ وَ صَلِّ عَلى وَلِيِّكَ وَ وُلاةِ عَهْدِكَ وَ الاْئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ وَ مُدَّ

راست اند و درود فرست بر ولى خود و سرپرستان عهد و پيمانت و امامان از نسل او و عمرشان را دراز گردان

فى اَعْمارِهِمْ وَ زِدْ فى اجالِهِمْ وَ بَلِّغْهُمْ اَقْصى آمالِهِمْ ديناً وَ دُنْيا وَ

و مدت زندگانيشان را زياد كن و به منتهاى آرزوهاشان در دين و دنيا و

آخِرَةً اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَى ءٍ قَديرٌ

آخرت برسان كه تو بر هر چيزى قادر و توانايى

و بدانكه موافق روايتى شب شنبه حكم شب جمعه را دارد و شايسته است آنچه در شب جمعه خوانده مى شد در آن شب نيز خوانده شود.


تبلیغات

 

حکایات خواندنی
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت پایگاه اینترنتی تیک متعلق به پدید آورندگان آن می باشد و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد.     طراحی سایت : سرورنگار

code security | suara benteng | hosting | it support | unpam | uzanc | hosting gratis | it konsultan |